Publikime
Vendimi i Qeverisë për themelimin e FEG

Ndryshohet dhe plotesohët Vendimi i Qeverisë r. 05/24 i dates 17.04.2015, kështu që pas pikës 2.14. shtohet pika 2.15. ku thuhet: "Forumi Ekonomik i Grave".

Shkarko Raportin